top of page

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

JOANNABEDNARZNETER.COM


 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem obowiązków Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawę, cel, zakres i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje dotyczące korzystania z pliki cookies i narzędzia analityczne w Sklepie Internetowym.

1.2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest JOANNA BEDNARZ-NETER prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. JAKOŚĆ JOANNA BEDNARZ-NETER wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadająca: adres miejsca prowadzenia działalności: Soblówka 220, 34-371 Ujsoły, Polska; i adres dostawy: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska, NIP: 5532255223, REGON 240841216, adres e-mail: j.bednarzneter@gmail.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Serwisem Dostawca Sklepu Internetowego i Sprzedawca.

1.3.Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

1.4.Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawarcie umowy z Administratorem – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej Polityce Prywatności skutkuje brakiem możliwości zawarcia kontrakt. Podanie danych osobowych jest w takim przypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża chęć zawarcia umowy z Administratorem, jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy jest każdorazowo określony każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych do ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych), a brak ich podania spowoduje, że brak możliwości wykonania przez Administratora obowiązków.

1.5.Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności ponosząc odpowiedzialność i zapewniając, że zbierane dane są: (1) przetwarzane zgodnie z Ustawą; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami; (3) prawidłowe co do przedmiotu i adekwatne co do celu przetwarzania; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nielegalnym lub niezgodnego z prawem przetwarzania albo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i stopniu zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa się na podstawie Rozporządzenia i istnieje możliwość jego wykazania. W razie potrzeby środki są poddawane przeglądowi i aktualizowane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy użyte w niniejszej polityce prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach i w zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do potrzeb wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, i wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora każdorazowo wymaga zaistnienia co najmniej jednej podstawy wskazanej w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora zostały określone w kolejnym punkcie polityki prywatności – w zakresie konkretnego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3.CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.

3.2.Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie internetowym w celach, na podstawach i w następujących okresach:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów.

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (realizacja umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do którego zalicza się ochrona interesów i wzmacnianie dobrego imienia Administratora oraz Sklepu Internetowego, a także swoje zaangażowanie w zwiększanie sprzedaży Produktów

 

Dane będą przechowywane przez okres prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, w związku z działalnością gospodarczą Administratora. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia w przypadku roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych na potrzeby marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą, wyraźnego sprzeciwu w tym zakresie.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

 

Dane przechowywane są do czasu wycofania przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu wyrażenia opinii

 

Dane przechowywane są do czasu wycofania przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 §1 Ordynacji podatkowej tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) – przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi ze względu na obowiązki ustawowe

Dane będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zlecający Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do upływu okresu przedawnienia obowiązku podatkowego, chyba że ustawy o podatkach stanowią inaczej).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przysługujących Administratorowi lub mogących powstać wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których zalicza się ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora lub roszczeń jakie mogą wyniknąć w stosunku do Administratora

 

Dane będą przechowywane przez okres prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń wobec Administratora. Termin przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia w przypadku roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których zalicza się prowadzenie i utrzymanie Sklepu Internetowego

Dane będą przechowywane przez okres prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, w związku z działalnością gospodarczą Administratora. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia w przypadku roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Sporządzania statystyk i analizowania sposobu zachowania osoby, której dane dotyczą, na stronie Sklepu Internetowego

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do których należą: sporządzanie statystyk oraz analiza sposobu zachowania się osoby, której dane dotyczą, na stronie internetowej Administratora Sklepu Internetowego w celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów

Dane będą przechowywane przez okres prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, w związku z działalnością gospodarczą Administratora. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia w przypadku roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów sprzedaży, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług firm zewnętrznych (np. dostawcy oprogramowania, firmy kurierskiej, dostawcy systemu płatności) . Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczającą gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi określone w Rozporządzeniu RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.Administrator może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego, przy czym zapewnia, że będzie to wyłącznie państwo trzecie, które uznane zostanie za zapewniające odpowiedni poziom ochrony – zgodnie z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku pozostałych państw że przekazanie odbędzie się w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych. Administrator zapewnia osobie, której dane dotyczą, prawo otrzymania kopii swoich danych. Administrator udostępnia dane osobowe państwu trzeciemu jedynie w przypadku i zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania danych, zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.

4.3.Podanie danych przez Administratora nie następuje w każdym przypadku i nie wszystkim zdefiniowanym w polityce prywatności odbiorcom lub kategoriom odbiorców – Administrator udostępnia dane tylko wtedy, gdy okaże się to niezbędne do osiągnięcia danego celu danych osobowych przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

4.4.Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

   1. przewoźnicy/spedytorzy/kurierzy/podmioty prowadzące magazyny i/lub odpowiedzialne za proces wysyłki – w przypadku Klienta, który wybrał w Sklepie Internetowym opcję dostarczenia Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi , spedytora lub agenta realizującego przesyłki dla Administratora, a jeżeli dostawa ma nastąpić z magazynu zewnętrznego – do podmiotu prowadzącego magazyn i/lub odpowiedzialnego za proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktu Klientowi.

   2. dostawcy usług płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z możliwości płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu w Sklepie Internetowym dostawcy usług płatniczych dla Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji płatności na rzecz Klienta.

   3. dostawcy systemu ankiet opinii – w przypadku Klienta, który wyraził zgodę na wyrażenie opinii o Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi udostępniającemu system ankiet opinii o Umowie Sprzedaży zawieranej w Sklep Internetowy na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta swojej opinii za pomocą systemu ankiety.

   4. dostawcom usług dostarczających na rzecz Administratora rozwiązań technicznych, informatycznych lub organizacyjnych, umożliwiających Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w zakresie Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego dla Sklepu Internetowego, firmy obsługujące pocztę elektroniczną i hostingowych oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i pomocy technicznej dla Administratora) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia podany cel przetwarzania danych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

   5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego rzecz porządku jedynie w przypadku i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia danego celu przetwarzania danych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

   6. dostawcy wtyczek społecznościowych zaimplementowanych w Sklepie Internetowym, skryptów i innych podobnych narzędzi umożliwiających osobie korzystającej ze Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wtyczek społecznościowych (np. logowanie przy użyciu danych logowania do serwisów społecznościowych) i w tym celu udostępnianie dostawcom z danymi osobowymi osoby odwiedzającej, w tym także:

    1. Meta Platforms Ireland Ltd. – Administrator wykorzystuje w Sklepie Internetowym wtyczki społecznościowe Facebooka (np. przyciski „Lubię to”, „Udostępnij” lub logując się przy użyciu danych logowania Facebooka) i w związku z tym zbiera i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze Sklepu Internetowego spółce Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te może zawierać informacje o czynnościach w Sklepie Internetowym – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca posiada konto na Facebooku i jest zalogowany na Facebooku).

5.PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1.Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje dotyczące procesu decyzyjnego oraz znaczenia i przewidywalnych skutków przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając na uwadze powyższe, Administrator określa w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące ewentualnego profilowania.

5.2.Administrator może w Sklepie internetowym stosować profilowanie dla celów marketingu bezpośredniego, jednakże decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, ani możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Sklep internetowy. Skutkiem profilowania w Sklepie internetowym może być m.in. rabatu dla danej osoby, przesłania kodu rabatowego, przypomnienia o niedokończonym procesie zakupowym, przesłania oferty Produktu, która może być zgodna z zainteresowaniami lub preferencjami danej osoby lub oferowania lepszych warunków w porównaniu ze standardową ofertą Sklepu Internetowego. Niezależnie od profilowania osoba sama podejmuje decyzję, czy chce skorzystać z udzielonego rabatu, czy lepszych warunków i dokonać zakupu produktu w Sklepie Internetowym.

5.3.Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego, m.in. poprzez dodanie danego Produktu do koszyka, przeglądanie strony danego produktu w Sklepie Internetowym lub analizę historii zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby mógł je później przesłać m.in. kod rabatowy.

5.4.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie polegać na decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

6.1.Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przekazania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania i przesłać swoje dane. Szczegółowe warunki powyższych praw wskazane są w art. 1522 Rozporządzenia RODO.

6.2.Prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.3.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz Polskie prawo, w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.4.Prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny lub organ publiczny) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora) w przypadku profilowania na podstawie przepisów. Administrator w takim przypadku ma obowiązek zaprzestać przetwarzania danych osobowych, chyba że wykażą one istnienie prawnie istotnych i uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń roszczenia.

6.5.Prawo sprzeciwu w zakresie marketingu bezpośredniego – w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych dane na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

6.6.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą formularza formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

7.PLIKI COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane u osoby odwiedzającej Sklep Internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od rodzaju urządzenia, z którego korzysta Sklep Internetowy). gość). Szczegółowe informacje na temat plików Cookies oraz historię ich powstania można znaleźć m.in. pod adresem: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2. Pliki cookies, które mogą być przesyłane za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

W odniesieniu do dostawcy:

 1. własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz

 2. należące do innych osób/osób trzecich (innych niż Administrator)

Ze względu na okres ich przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej Sklep Internetowy:

 1. sesyjne (przechowywane do momentu zamknięcia Serwisu lub przeglądarki) oraz

 2. pliki cookies trwałe (mające określony czas ważności określony parametrami każdego pliku lub do czasu ich ręcznego usunięcia)

Ze względu na cel ich użycia:

 1. bezwzględnie niezbędne pliki cookies (umożliwiające prawidłowe działanie strony Sklepu Internetowego),

 2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej),

 3. pliki cookies analityczne i wydajnościowe (zbierające informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

 4. targetujące, reklamowe lub społecznościowe pliki cookies (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam oraz na potrzeby innych działań marketingowych, w tym prowadzonych na stronach innych niż strona Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe lub inne strony internetowe należące do tych samych sieci reklamowych co Sklep Internetowy).

 

7.3.Administrator może przetwarzać informacje zawarte w plikach Cookies podczas odwiedzania strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowania plików Cookies na stronie Sklepu Internetowego Administratora

Identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazanie im, że faktycznie są zalogowani (niezbędne Cookies)

Zapisywanie Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (niezbędne pliki cookies)

Zapisywanie danych z wypełnianych formularzy, ankiet czy danych logowania do Sklepu Internetowego (niezbędne pliki Cookies i/lub funkcjonalne/preferencyjne pliki Cookies)

Dostosowanie zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. kolory, rozmiar czcionki, układ) oraz optymalizacja korzystania ze strony internetowej (Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

Prowadzenie anonimowych statystyk obrazujących zachowania osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego (tzw. statystyczne pliki cookies)

Wyświetlanie i renderowanie reklam, ograniczanie liczby wyświetlanych reklam oraz ignorowanie reklam, których Usługobiorca nie chce widzieć, mierzenie skuteczności reklam, a także personalizowanie reklam, tj. ocena zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działania (np. powtarzające się odwiedziny na poszczególnych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczania im reklam dopasowanych do ich zainteresowań, także wtedy, gdy odwiedzają inne strony internetowe w sieci reklamowej Google Inc. i Facebook, tj. Meta Platforms Ireland Ltd (marketingowe, reklamowe i społecznościowe pliki cookie)

 

7.4. Istnieje możliwość sprawdzenia, jakie pliki Cookies są w danym momencie wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego (m.in. okres ważności plików Cookies i ich dostawca). W najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można to zrobić na następujące sposoby:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij ikonę „zablokowana” po lewej stronie, (2) przejdź do benchmarku „Pliki cookies”.

W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknąć ikonę „tarczy” po lewej stronie, (2) przejść do benchmarku „Dozwolone” lub „Zablokowane”, (3) kliknąć przycisk „Śledzące pliki cookie pomiędzy stronami internetowymi”, „Śledzenie elementów sieci społecznościowe lub „Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:
(1) Kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) następnie przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij przycisk „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij ikonę „zablokowana” po lewej stronie, (2) przejdź do benchmarku „Pliki cookies”.

W przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij przycisk „Zarządzaj danymi serwisu”

Niezależnie od używanej przeglądarki możesz skorzystać z narzędzi dostępnych m.in. pod adresem: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

 

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można m.in. częściowego ograniczenia (np. czasowego) lub całkowitego wyłączenia zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim przypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (np. może okazać się niemożliwym dokonanie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia z uwagi na niezapisanie produktów znajdujących się w koszyku w trakcie kolejnych etapów składania Zamówienia).

7.6.W zakresie zgody na używanie przez nasz Sklep Internetowy plików Cookies niezbędne są ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików Cookies – zgodnie z prawem zgoda taka może być także wyrażona w ustawieniach przeglądarki. W związku z brakiem takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (kliknij w link):

8.Chrom

9.Firefoksa

10.Internet Explorera

11.Opera

12.Safari

13.Microsoft Edge’a

13.1.Administrator może w Sklepie internetowym korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics, które dostarcza firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi pomagają Administratorowi analizować częstotliwość odwiedzin w Sklepie Internetowym. Zebrane dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane mają charakter zbiorczy. Korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym, Administrator zbiera takie dane jak źródła i medium pozyskiwania osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje o ich urządzeniach i przeglądarkach wykorzystywanych do odwiedzania Sklepu Internetowego. strona internetowa, adres IP i domena, dane geograficzne i dane demograficzne (wiek, płeć) oraz zainteresowania.

13.2. Można w prosty sposób zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie Sklepu Internetowego – należy w tym celu zainstalować dodatek opt-out udostępniony przez Google Ireland Ltd. dostępny pod adresem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

13.3.W związku z możliwością korzystania przez Administratora z usług reklamowych i analitycznych świadczonych przez firmę Google Ireland Ltd. w Sklepie Internetowym, Administrator zwraca uwagę, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacje zapisane w cookies) przez Google Ireland Ltd. znajdziesz w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem:https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1.Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, aby w momencie przeniesienia na inne strony internetowe zapoznać się z polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Sklepu Internetowego Administratora.

bottom of page